מידע תכנוני הוא מידע המתייחס למצבה התכנוני של קרקע נתונה, אשר כולל את יעוד הקרקע, זכויות

הבנייה, השימושים המותרים בה, הוראות ומגבלות בינוי ועיצוב וכיו"ב, הכל על בסיס התוכניות

הסטטוטוריות החלות במקום, מדיניות תכנונית, הנחיות מרחביות וכל מסמך תכנוני אחר.