מידע תכנוני


סעיף 119 א' לחוק התכנון והבנייה

הועדה המקומית תמסור בכתב לכל המעוניין בקרקע, לפי בקשתו ותוך שלושים ימים, מידע בדבר תכניות הנוגעות בקרקע, בין שהן תקפות, מופקדות או פורסמה הודעה על הכנתן (לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע), אם נקבעו התנאים כאמור.

הועדה תמסור במקביל מידע בדבר חבות בתשלום היטל השבחה וכן יעודה של הקרקע והשימושים המותרים, זכויות הבנייה לפי כל תכנית, מגבלות וכיוצא בזאת.

מתי מבקשים מידע תכנוני

מידע תכנוני ניתן לבקש בכל עת ולכל מטרה – לפני ביצוע רכישת מקרקעין או לפני ביצוע שינויים בו. על פי נהלי הועדה, לפני הגשת בקשה להיתר בנייה, חובה על המבקש להמציא מידע תכנוני. תוקף המידע התכנוני שנמסר למבקש, תקף לשנה מיום מסירתו.

כיצד מגישים בקשה למידע תכנוני

את הבקשה למידע תכנוני יש לשלוח במייל לכתובת handasa@hof-hasharon.co.il

המידע תכנוני כרוך בתשלום.יש לצרף את הקבלה לבקשה למידע לתשלום לחץ כאן

כדי שההתייחסות לבקשה תהיה מקיפה ומקצועית, על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

  • פרטי המבקש – שם פרטי ומשפחה
  • כתובת המבקש – כתובת עדכנית
  • אמצעי ליצירת קשר – טלפון (בית, עבודה, טלפון נייד, פקס וכדומה)
  • גושים ו/או חלקות עליהם נדרש המידע
  • פירוט שאלות או פרוט של המידע המבוקש על משבצת הקרקע, כגון: ייעודי קרקע, זכויות בנייה, תשתיות, מצב תכנון סביבתי, אגרות היטלי השבחה וכדומה.

תשלום

התשלום בעבור המידע התכנוני מתבצע באמצעות לשונית תשלומים – מידע תכנוני לחצו כאן לתשלום

המידע התכנוני יימסר בתוך 30 יום, מיום קבלת הבקשה במשרדי הועדה.