הגשת בקשות

​הגשת בקשות להיתרי בניה על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

החל מיום ראשון, 3.4.2016, נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. ממועד זה ואילך תוגשנה בקשות להיתרי בניה באמצעות המערכת המקוונת רישוי זמין בלבד. יובהר כי ממועד זה ואילך לא ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה שלא דרך האתר.

תנאי מקדים הכרחי לצורך פתיחת הבקשה במערכת המקוונת הוא צירוף אישור סרוק של מחלקת הגביה בדבר הסדרת התשלום. קובץ זה יצורף במקום המתאים בטופס המקוון.
הגישה למערכת המקוונת של רישוי זמין אפשרית לבעלי הרשאה בלבד (אדריכלים, מהנדסי בניין, הנדסאי בניין ו/או אדריכלות) באמצעות כרטיס חכם. הסבר על רכישת כרטיס חכם ניתן למצוא באתר שער המידע.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תנפיק לכל מבקש מידע תכנוני להיתר שיכלול התייחסות מפורטת המותאמת למהות הבקשה.
מידע זה יימסר למבקש לא יאוחר מ-30 ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה המקוונת, יהווה בסיס להגשת הבקשה להיתר. תוקפו של מידע זה שנה מיום מסירתו למבקש. פתיחת בקשה כרוכה בתשלום בסך: 194 ₪, אותו ניתן לבצע באמצעות מחלקת הגביה של המועצה.
בעת התשלום נא לציין הפרטים הבאים:

  • מהות התשלום: פתיחת בקשה למידע להיתר
  • ציון פרטי הנכס: גוש וחלקה / מספר תיק בניין

לנוחיותכם, קישור למדריך למשתמש מערכת רישוי זמין.

 

הועדה לתכנון ולבניה חוף השרון

טלפון: 09-9596505

פקס: 09-9596573

אורית אהרון, מידענית - orit@hof-hasharon.co.il

טלפון: 09-9596581