אודות פעילות המחלקה

מחלקת הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה, תקנותיו, תוכניות ומסמכים תכנוניים אחרים ברשות, בכל הנוגע לבניה ללא היתר ו/או סטייה ממנו. 

 

המחלקה פועלת בתחומים הבאים:

  • בדיקת בקשות להיתרי-בנייה - בכל בקשה לשינויים או תוספות נבדקת התאמת המציאות לתוכנית הבקשה לפני הבאתה לדיון בוועדה המקומית. 
  • טיפול ובדיקות לצורך טופסי 4 - בבקשות לקבלת טופס 4 בגמר העבודות שאושרו בהיתר-הבנייה שהוצא. לשם כך, על בעל היתר-הבנייה למלא אחר ההוראות והדרישות של המחלקה, כולל המצאת מסמכים הנדרשים לכך.
  • מעקב בשטח לאחר מתן היתר לביקורות אחר שלבי בניה - במהלך בניה בהיתר מתבצע פיקוח על הבניה בהתאם לתוכנית ההיתר ולתנאי ההיתר. 
  • הגשת צווי הפסקה מנהליים ושיפוטיים
  • טיפול בתלונות הציבור
  • מתן התראות בטרם נקיטת הליכים משפטיים
  • ביצוע פעולות חקירה והכנת תיק פיקוח לצורך טיפול משפטי - מחלקת הפיקוח על הבניה אחראית על הכנת תיקי התביעה עבור התביעה העירונית, כנגד חריגות הבניה ומנהלת ארכיון מסודר של כל תיקי התביעה.
  • מעקב ליישום פסקי דין.