הנחיות למתכננים

​הוועדה המקומית תסייע, כמיטב יכולתה, למגישי הבקשות למידע תכנוני להיתר ולבקשות להיתר. ככל שעורכי הבקשה נתקלים בקשיים או בקושיות ניתן ליצור קשר עם הועדה

או לחילופין לפנות למרכז תמיכה "רישוי זמין" בטלפון: 02-6293367 או במייל Bnia@iplan.gov.il

הנחיות בקשה למידע תכנוני להיתר

 1.  התשלום עבור המידע (ע"ס 195 ₪) נעשה ישירות מול מחלקת הגבייה במועצה בטלפונים: 09-9596522/521/526 יש להצטייד בפרטי גוש + חלקה + שמות בעלים.
 2. יש לדאוג לקבל קבלה על התשלום, לסרוק אותה ולצרפה לבקשה למידע.
 3. לבקשה תצורף מפת מדידה מעודכנת ותואמת את הנתונים שבטופס הבקשה למידע. ראו הנחיות המינהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה
 4. חובה לצרף צילומי נכס עדכניים המתייחסים למהות הבקשה.
 5. מילוי טופס בקשה למידע בהקפדה כולל ציון מבנים להריסה, פירוט שימוש פל"ח, פירוט שטחים מבוקשים, פירוט הבקשות להקלה או שימוש חורג ככל שנדרש.

תנאי סף עיקריים לקליטת בקשה להיתר בניה בהליך "רישוי זמין" שנקבע על ידי מינהל התכנון

 1. הוכחת בעלות בכל שטח המגרש / חלקה – נסח טאבו או הסכם עם רמ"י – אישור רמ"י ככל שצוין במידע התכנוני להיתר.
 2. תכנית מדידה מעודכנת – ראו קישור לקובץ תקנות המודדים
 3. בקשה ערוכה כחוק וחתומה ע"י המבקשים, הבעלים, עורך הבקשה ותצהיר מתכנן שלד. הבקשה כוללת תכנית פיתוח מגרש בקנ"מ 1:250 המפרטת חיבור לתשתיות, פתרון ניקוז, מפלס כניסה  קובעת (00+-), שבילים ומשטחים מתוכננים, מדרגות, גדרות, הצגת פתרון אצירת אשפה, סימון חניות, שאר חלקי התשריט (מבט על + חזיתות וחתכים) יהיו בקנ"מ 1:100, מפלסי מגרשים גובלים (בין אם הם ציבוריים או בבעלות פרטית).
 4. הגיליון בקובץ השרטוט יישאר קבוע בגודלו לכל אורך התהליך. מומלץ להכין במקור גיליון מרווח מספיק שיאפשר תוספת פרטים על גביו – לפי דרישה. אין להזיז את השרטוטים כדי לאפשר בדיקת השוואת גרסאות ממוחשבת. ניתן לראות את ההנחיות במערכת רישוי זמין – קישור בסעיף 3
 5. טופס 1 (תקנה 2א') – דף ראשון ימולא וייחתם באופן מלא (כולל הצהרות). יש לצרף צילומי תעודות עורך הבקשה והמהנדס האחראי על ביצוע השלד.
 6. תשלום פיקדון
  • יש לשלוח פניה למזכירות הועדה באמצעות המייל לכתובת: handasa@hof-hasharon.co.il בליווי הדף הראשון של הגרמושקה – הכולל פירוט מלא של השטחים המבוקשים תוך ציון פרטי המבקש,  טלפון נייד וכתובת המייל שלו.

  • יש לבצע את התשלום מול מחלקת המיסים של המועצה בימים ובשעות קבלת קהל, בטלפונים: 09-9596522/521/526

  • ​יש לצרף את הקבלה כתנאי סף לקליטת הבקשה בתנאי סף.

 7. במקרה של בקשה הקלה ו/או שימוש חורג:

  • יש להביא למשרדי הועדה עותק קשיח חתום,
   בנוסף לשלוח קובץ DWF במייל לכתובת: handasa@hof-hasharon.co.il

  • לאחר בדיקה, יופק נוסח פרסום מהות ההקלה ע"י מהנדס הועדה ויישלח באמצעות המייל.

  • יש למלא את הוראות סעיף 149 לחוק בפרסום ההקלה.

  • יש לצרף הוכחת הפרסום כתנאי לקליטת הבקשה במערכת רישוי זמין.

  • במקרה של הקלה ו/או שימוש חורג – אישור רמ"י יידרש לאחר החלטת הועדה.

 8. יצורפו כל האישורים הנדרשים לשלב בדיקת תנאים מקדימים עפ"י תיק המידע.

הנחיות למתכננים לשלב בקשה התכן (לאחר ועדה)

 1. יש למסור לועדה (מסירה ידנית) את כל האישורים הנדרשים – עפ"י תיק המידע לשלב התכן – בצורה מרוכזת. יש לתאם פגישה עם בודק התכניות.
 2. לאחר שבודק התכניות יאשר את המסמכים שהוגשו, יסרוק עורך הבקשה את האישורים ויזינם למערכת רישוי זמין. יש להזין את כל האישורים בבת אחת. לא ניתן להעלות צרופות נוספות לאחר הזנתם למערכת.
 3. בתום התהליך יגיש עורך הבקשה 2 עותקים חתומים עדכניים, קשיחים וחתומים לצורך הפקת היתר.
 4. היתר בניה יופק לאחר תשלום האגרות והיטלים.