ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון
 
 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פועלת מתוקף חוק התכנון והבנייה ותקנותיו. הוועדה מופקדת על הסדרת תכנון המועצה, בנייה, שימוש במבנים ובקרקעות.
בתחום הביצוע:
הוועדה המקומית אחראית לקידום ענייני התכנון במועצה על ידי קביעת מדיניות תכנון. זאת על ידי המלצה על אישור תכניות מפורטות בסמכות הוועדה המחוזית ואישור תכניות מפורטות אשר בסמכותה.
כמו כן אחראית הוועדה על מתן היתרי בנייה לפי הוראות תכניות תקיפות , וכן אישור הקלות ושימושים חורגים לפי שיקול דעתה.
הוועדה דנה באישור הפקעות לצרכי ציבור כפי שנקבע בהוראות תכניות תקיפות. מתפקידה היא גם דנה בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. הוועדה המקומית משמשת כגורם אכיפה על ידי איתור עבירות בנייה (בנייה ו\או שימוש ללא היתר או שלא לפי היתר).
זאת על ידי נקיטת אמצעים מנהליים (צווי הפסקת עבודה והריסה) ושיפוטיים (כתבי אישום). פעולה זו מתבצעת על ידי מפקחי הועדה.
תפקיד נוסף של הפיקוח הינו טיפול במתן תעודות גמר וטופסי 4 (אישור חיבור לרשת החשמל).