קישורים לאתרים
 
מועצה אזורית חוף השרון http://www.hof-hasharon.co.il/
 
אתר המפות הממשלתי http://govmap.gov.il
 
האגף למיסוי מקרקעין-משרד האוצר www.mof.gov.il/itc/mainpage.htm
 
המרכז למיפוי ישראל www.mapi.gov.il
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה www.cbs.gov.il
 
מרכז השילטון המקומי www.iula.org.il
 
החברה למשק וכלכלה www.mashcal.co.il
 
משרד התשתיות הלאומיות www.mni.gov.il
 
שער הממשלה www.gov.il
 
גלובס www.globes.co.il/serve
 
המשרד לאיכות הסביבה www.sviva.gov.il
 
המועצה לשימור אתרים www.shimur.co.il
 
קק"ל www.kkl.org.il
 
החברה להגנת הטבע www.teva.org.il
 
השער לנדל"ן ולמיסים בישראל landtax.co.il
 
התאחדות הקבלנים www.acb.org.il
 
לשכת שמאי המקרקעין www.landvalue.org.il
 
משרד המשפטים www.justice.gov.il
 
הרשות למינהל מקרקעי ישראל - תוכניות בנין עיר www.mmi.gov.il
 
משרד הבינוי והשיכון www.moch.gov.il
 
משרד הפנים www.moin.gov.il
 
אתר המידע הגיאוגרפי של משרד הפנים gis.moin.gov.il
 
שער המידע של משרד הפנים שער המידע של משרד הפנים
 
מערכת "רישוי זמין" מערכת "רישוי זמין"